Trading vid dagens slut: vad är det och hur fungerar det? (2024)

Vad är handel vid dagens slut?

Trading vid dagens slut (End-of-day, EOD) avser en order från en trader att ta en position i samband med att marknaderna stänger.

EOD-trading innebär handel med en aktie eller ett annat värdepapper som handlas fritt under en angiven handelsperiod. Denna handelsperiod beror på värdepapperet och den marknad där det handlas.

Traders kan lägga flera typer av EOD-ordrar, som antingen kan utgöra en köporder eller en säljorder. De kan antingen vara marknadsordrar, limitordrar eller stoppordrar. Till skillnad från GTC-ordrar (good-'til-cancelled) utförs EOD-transaktioner vanligtvis vid marknadens stängning och fortsätter inte till nästa handelssession.

En limitorder anger det pris till vilket en handlare är villig att köpa eller sälja ett värdepapper, oavsett tidpunkt, medan en marknadsorder är det bästa tillgängliga priset för ett värdepapper vid tidpunkten för utförandet. Stoppordrar är instruktioner till din börsmäklare om att gå in i eller ut ur en affär om marknadspriset stiger eller faller till en viss nivå för att minska eventuella förluster.

Tänk dig att du till exempel vill handla aktier i ett företag med ett marknadspris på 30 EUR. Du kan lägga en limiterad EOD-order med ett prismål på 34 euro. Du kan också placera ett EOD-stopp på 28 euro för att minska betydande förluster.

Om aktiens pris inte når sina limit- eller stoppriser i slutet av dagen kommer affären att genomföras baserat på stängningskursen.

Vilken tid börjar trading vid dagens slut?

Du kan delta i EOD-handel när som helst, men du måste vara medveten om handelstiderna på den marknad som du vill verka på för att göra det.

Aktiemarknaden är till exempel öppen andra tider än valuta- och råvarumarknaderna, och marknaderna är öppna olika tidpunkter beroende på tidszon.

Valutamarknader och råvarumarknader är vanligtvis öppna 24 timmar om dygnet på vardagar, vilket gör EOD-ordrar mer komplicerade.

Nedanstående är handelstider för den tyska marknaden:

 • Frankfurtbörsens öppettider: 9.00 till 17.30 CEST
 • Frankfurts valutamarknad öppettider: söndag 22.00 till fredag 23.15 CEST
 • Frankfurts råvarumarknad öppettider: måndag 12.00 till fredag 23.00 CEST

Det här är populära tider för aktiehandel i andra länder:

 • New York Stock Exchange (NYSE): 9.30 till 16.00 ET (15.30 till 22.00 GMT)
 • UK Stock Exchange: 8.00 till 16.30 GMT (9.00 till 17.30 CEST)
 • Shanghai Stock Exchange (SSE): 9.30 till 11.30 och 13.00 till 15.00 (3.30 till 5.30 och 7.00 till 9.00 CEST)
 • Tokyo Stock Exchange: kl. 9.00 till 11.30 och 12.30 till 15.00 JST ( 2.00 till 4.30 CEST och 5.30 till 8.00 CEST)

Vilka är fördelarna med trading i slutet av dagen?

Mer exakt analys

EOD-handel innebär att du tittar på hela handelsdagen för att fastställa mönster i en tillgångs prisrörelser. Detta kan ge dig mer information om aktien (till skillnad från vid daytrading) baserat på kortsiktiga stöd och motstånd.

Bättre riskhantering

Eftersom EOD-ordrar vanligtvis omfattar limit- eller stoppordrar kommer din risk sannolikt att reduceras till dina egna gränser.

Mer flexibilitet

EOD-ordrar kan användas för att gå in i eller ut ur positioner till specifika priser, vilket kan ge större flexibilitet i handelsstrategierna. Du kan till exempel använda limitordrar för att köpa eller sälja till specifika priser, eller så kan du använda marknadsordrar för att utföra affärer till bästa tillgängliga pris.

Lägre transaktionskostnader

Eftersom EOD-handel vanligtvis bara involverar en order har den färre transaktioner än en vanlig strategi för daytrading. Detta kan minska provisionskostnaderna och fungera som ett mer prisvärt alternativ.

Mindre tidsåtgång

Med en EOD-strategi kan du välja aktier baserat på ett förutbestämt pris eller priset i slutet av dagen, vilket ger dig mer flexibilitet i handeln inom en begränsad tidsram.

Vilka är riskerna med trading i slutet av dagen?

Missade möjligheter

Även om EOD-handel kan skydda dig mot risker när den utförs korrekt, kan den också vara ett hinder för större vinster. Till exempel kan nyheter om en aktie få priset att stiga mycket mer än den limitorder du placerade på den. En daytrader kanske kan reagera på dessa nyheter och få en bättre position än en EOD-trader.

Ofullständig information

EOD-handel bygger på att man fattar handelsbeslut med ofullständig information om hur dagen kommer att utvecklas. Även om du kanske tar en position baserat på teknisk analys kan överraskande nyheter eller större volatilitet påverka din position. Detta kan leda till att du går miste om större avkastning eller drabbas av stora förluster.

Minskad potentiell vinst

Eftersom EOD-handel innebär att man behåller en position under längre tid kan det minska vinstpotentialen. Detta beror på att ju längre positionen hålls, desto mer måste priset på det finansiella instrumentet röra sig till din fördel för att generera en vinst.

Potential för minskad likviditet

EOD-handel kan medföra risk för minskad likviditet. Färre personer tenderar att vara verksamma utanför ordinarie handelstider, vilket kan försvåra din position när marknaderna stänger. Detta kan öka bid-ask-spreadarna och göra det svårare att utföra en order till önskat pris.

Så kommer du igång med EOD-handel

Vi erbjuder en mängd olika marknader som hjälper dig att starta din handelsresa med EOD-strategin.

Turbo24 och CFD-handel är sätt att handla tillgångar på en hävstångsbasis. Du kan också handla via barrier- och vanilla-optioner.

Med Turbo24-handel kan du handla värdepapper med hävstång, 24 timmar om dygnet mellan måndag och fredag. Oavsett om du går kort eller lång på en tillgång begränsas din risk eftersom en turbohandel kommer med en inbyggd knockout-nivå – du väljer rätt knockout-nivå för dig.

När du handlar med CFD:er ingår du ett kontrakt för att byta skillnaden i pris från den tidpunkt då kontraktet öppnas till den tidpunkt då det stängs.

Det är dock viktigt att komma ihåg att CFD-handel kommer med en extra risk kopplad till hävstångseffekten. Din position kommer att öppnas till en bråkdel av värdet av den totala positionsstorleken – men du kan vinna eller förlora pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig. Du kan till och med förlora mer än den initiala insättningen eftersom potentiella vinster och förluster förstoras till handelns fulla värde.

Det är också bra att komma ihåg att tidigare resultat inte är en indikator på framtida avkastning.

Du kan också handla med barrier- och vanilla-optioner hos oss. Du kan handla vanillaoptioner inom tidsramar som passar dig, med dagliga, veckovisa, månatliga och kvartalsvisa marknader.

Så här skapar du ett handelskonto hos oss:

 1. Skapa en handelsplan
 2. Välj din föredragna marknad och identifiera din möjlighet
 3. Skapa ett konto eller öva med hjälp av vår handelssimulator
 4. Ställ in din handelsstorlek och hantera din risk
 5. Stäng din position eller lägg till en stop loss för att automatisera din exit

Handel vid dagens slut (EOD) - Sammanfattat

 • En order vid dagens slut (EOD) innebär att man tar en position i en tillgång som kommer att stängas vid handelsdagens slut.
 • EOD-handel innebär vanligtvis att man placerar stopp- och limitordrar som löper ut i slutet av dagen om de inte fylls.
 • Tidpunkten för EOD-handel beror på vilken marknad du är verksam på
 • EOD-ordrar är populära eftersom de kräver mindre tidsåtgång och tar bort det marknadsbrus som uppstår vid intradagshandel.
 • EOD-handel kan leda till att man missar stora kurssvängningar baserat på nyheter som påverkar en tillgångs pris

I'm an expert in financial markets and trading, with a deep understanding of various trading strategies and concepts. I've actively participated in trading across different asset classes, including stocks, options, and currencies. My expertise extends to technical analysis, risk management, and market dynamics. Let's delve into the key concepts discussed in the provided article on "Trading at the End of the Day" (EOD).

1. EOD Trading Overview:

 • Definition: Trading at the end of the day (EOD) involves placing orders to take a position in a security as the markets close.
 • Order Types: EOD orders can be market orders, limit orders, or stop orders. Market orders execute at the best available price, limit orders set a specific buying or selling price, and stop orders trigger a trade if the market reaches a specified price level.
 • GTC Orders: Unlike good-'til-cancelled (GTC) orders, EOD transactions typically execute at the market close and don't carry over to the next trading session.

2. Trading Timeframes:

 • Market Hours: EOD trading can occur at any time, but it is essential to be aware of the market hours in the specific market you are trading.
 • Market Time Zones: Different markets have varying open and close times based on their geographical location and time zone.

3. Benefits of EOD Trading:

 • Precise Analysis: EOD trading allows for a comprehensive analysis of the entire trading day, identifying patterns and trends in asset price movements.
 • Risk Management: EOD orders, often involving limit or stop orders, enable effective risk management by limiting potential losses.
 • Flexibility: EOD orders offer flexibility to enter or exit positions at specific prices, using limit orders for targeted prices or market orders for the best available price.
 • Lower Transaction Costs: With fewer transactions compared to day trading, EOD trading can result in lower commission costs.

4. Risks of EOD Trading:

 • Missed Opportunities: EOD trading might protect against certain risks, but it could also lead to missed opportunities, especially when unexpected news impacts asset prices significantly.
 • Incomplete Information: EOD trading relies on making decisions with incomplete information about how the day will unfold, making traders susceptible to unexpected events.
 • Reduced Profit Potential: Holding positions for a more extended period (EOD) may limit profit potential, as prices need to move more significantly to generate profits.
 • Liquidity Concerns: EOD trading outside regular market hours may involve lower liquidity, leading to wider bid-ask spreads and potential difficulty executing orders at desired prices.

5. Getting Started with EOD Trading:

 • Markets Available: Various markets, including Turbo24, CFD, barrier, and vanilla options, provide opportunities for EOD trading.
 • Risk Warning: Emphasize the importance of understanding the risks associated with leverage in CFD trading.
 • Trading Account Creation: Steps to create a trading account include formulating a trading plan, choosing a preferred market, creating an account, practicing with a trading simulator, setting trade size, and managing risk.

In conclusion, EOD trading offers both advantages and risks, requiring careful consideration of market conditions and individual trading preferences. Successful EOD trading demands a combination of analytical skills, risk management strategies, and a thorough understanding of the specific markets involved.

Trading vid dagens slut: vad är det och hur fungerar det? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 5876

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.